Afbeelding

Streektalen in ’t sontsy/wyntsy op UNESCO Dâg fan de Mimmetaal

Algemeen

Fabel fan Aesopus in ‘t Bildts en Franekers op spraakatlas

’t Bildts en Franekers staan sont fandaag, maandeg 21 febrewary – de UNESCO Dâg fan de Mimmetaal – op de spraakatlas fan minderhydstalen in Europa. Baide streektalen hewwe de fabel ‘De noordewyn en de son’ fan Aesopus fertaald en insproken. 

Elkeneen kin de fabels ‘de kip met de goudene aaien’ en ‘de haas en de skildpad’. Deuze fabel, ‘De noordewyn en de son’ is fan deselde skriver, Aesopus. In de taalwereld is dut ’n bekinde fabel, omdat dut ‘ferhaal met ’n moraal’ faak brúkt wort om (streek-)talen metnander te fergeliken, ok at ’t gaat om fonetise ferskillen in kaart te bringen.

De fabel is fertaald na de aigen taal deur Bildts Aigene en ’t Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers. Stannebuurtster en Bildts Aigene-bestuurslid Leendert Nauta het de Bildtse tekst insproken, Theo Kuipers fan ’t Genoatskap het dat met de Franeker tekst deen.

“Met ’n klaine 200 (streek-)talen al anwezig op de spraakatlas, mâge ’t Bildts en Franekers fansels niet ontbreke,” sait Gerard de Jong, meertalighydskoördinator fan Waadhoeke, die’t met ’t idee kwam. “’t Frys ston d’r al op, en ’t Bildts en Franekers binne twee levend(ig)e talen die’t hur plakky der ferdiene. Bildts Aigene en ’t Franeker Genoatskap hewwe ’t heel mooi infuld. En ’t is fansels ’n toepaslike fabel: de overtúgingskracht fan de son wint ’t fan ’t razen of drammen fan de wyn. Dat geldt foor ’t behouwen en brúkken fan klaine talen krekt soa!”

De spraakatlas is ’n inisjatyf fan de Frânse ondersoekers Philippe Boula de Mareüil, Frédéric Vernier en Albert Rilliard, die’t foor ‘t wetenskaplik institút LIMSI werke. Oorspronklik bedoeld om ‘taalkundig erfgoed’ fan Frankrijk en hur regionale dialekten te bewaren, is de pagina útgroeid ant ’n atlas fan talen út heel Europa.

’t Bildts en Franekers binne te belústeren fia: https://atlas.limsi.fr/?tab=NL

’n Kaart met alle Europese talen en dialekten is hier te finen: https://atlas.limsi.fr/?tab=EU

’t Bildts en Franekers staan nou nag apart (de site is ‘under construction’), maar sille soa gau mooglik ok in de groate Europese kaart te finen weze.