Ontwerp fan ’t nije plantsoen
Ontwerp fan ’t nije plantsoen Ilse van Zuilen

Herinrichting plantsoen St.-Anne

Algemeen

Rixt Buwalda

‘t Plantsoen achter gesondhydssintrum ‘t Raadhuus lait d’r maar sútterig bij. De staat fan de fiver is sels soa min dat d’r stekken om hine staan om gefaarlike sitewasys te foorkommen. In 2008/2009 is dut plantsoen anlaid en sont die tiid binne d’r ‘n prot klachten. Dink alleen maar an de ainepikys die’t ferdronken. De besys konnen naamlik niet út ‘t water komme as gefolg fan de rechtopstaande rânden fan de betonnene fiverbak. Met de plaatste ainetrappys lukte dut trouwens al. Maar d’r waren meer klachten, soa as over ‘t lege waterpail in de fiver (de fiverbak is lek) en de ongesellige sfeer fan ‘t geheel. Om kort te gaan: de inweuners binne niet tefreden over ‘t park.

Werkgroep

Plaatslik Belang St.-Anne het derom fier jaar leden, in overleg met gemeente Waadhoeke, ‘t inisjatyf nommen om wat an ‘t park te doen. D’r is ’n werkgroep opricht om plannen foor ‘n herinrichting fan ’t hele plantsoen te ontwikkelen. In ’t eerste halfjaar is d’r nag tegaar werkt met de gemeente Waadhoeke. Maar deur omstannigheden is de werkgroep derna selsstannig feerder gaan. ’t Waar ’n intensyf trajekt en d’r is ’n heel wat werk ferset. ’n Getal as 2100 frijwilligersuren sait ’n prot.

Ouwe parky

De wînsen fan de inweuners over ’t nij in te richten park binne in kaart brocht. Ut driekwart fan de reäksys blykt ’n foorkeur foor herstel fan ’t ‘ouwe parky’. Dermet wort ’t plantsoen bedoeld, dat in 1937 anlaid is. In herinnerings deran komme ’n antal saken faak na forenen. Befoorbeeld de sfeerfolle útstraling, de rônde forms, de treurwilgen en ’t romantise bruchy wer’t ’n soad trouwfoto’s maakt binne. In ’n eerdere edisy fan deuze krant ston ’n stik over de history fan ’t plantsoen. D’r waar ônder meer andacht foor ’t ‘ouwe parky’ fan 1937, dat ontwurpen is deur tún- en landskapsarsjitekt Jan Jacob Skipper.

Ontwerp

’t Idee is dus om ’t ontwerp fan 1937 as basis te nimmen en dut an te passen naar hedendaags gebrúk. Derbij binne duursemhyd en biodiversiteit populêre terms. In ’t kader fan duursemhyd wort an hergebrúk fan eleminten út ’t plansoen-fan-nou docht. Soa bliift de berceau (booghaag), ’n part fan de (laai)bomen en de haag. ’n Gesônde biodiversiteit wort ônder ândere beraikt deur ‘t gebrúk fan inheemse beplanting as leefomgeving foor feugels en insekten. De plannen foor de herinrichting binne deur tún- en landskapsontwerper Ilse van Zuilen fertaald naar ‘n tekening. Foor de oriëntasy, de bovenkant fan de tekening is ’t noorden. Der wort ’t plantsoen begrînsd deur De Kempenaerstraat en links (westkant) deur de Beuckelaerstraat.

Wat sien wij feerder op de tekening? In ‘t oog springende onderdelen binne de pâden en de fiver. Allereerst ‘t pâdeferloop. Dat benadert ‘t ontwerp fan 1937 soa goed mooglik. ‘t Toegangspâd naar ‘t plantsoen fanút de Rembrandtstraat wort in ere hersteld, krekt as Aly’s Padsy, maar met de oastlike ingang nou fia de laai-linebomen. De fiver het deselde form as die in ’t ouwe parky. ’t Wort weer ’n netuurlike fiver met ‘t waterpail op grôndwaternivo. Over ’t smâlste stik fan ’t water komt ’n romantys, houten bruchy. En, hoewel niet op ‘e tekening angeven, komme d’r ok speulmooglikheden foor kines.

Stand fan saken

De werkgroep het ‘n planferantwoording ‘Herinrichting Gemeenteplantsoen St.-Annaparochie’ maakt werin’t de plannen foor ‘t nije plantsoen omskreven worre. Belangrike achtergrôndinformasy komt út de stúddy na de history fan ‘t plantsoen. Baide dokuminten binne op maandeg 5 febrewary overhandigd an wethouwer Dijkstra fan Waadhoeke.

Lyze Feitsma fan de werkgroep overhandigt de planferantwoording en de history-stúddy anwethouwer Dijkstra.