Afbeelding

Stroe - Hein Jaap Hilarides

Algemeen

Ik waar in Stroe. Ik had nag nooit fan ’t dorpy hoord. ’t Lait soa’n tien kilometer fan Barneveld. Ik waar der fanwege de boereprotesten tun de stikstofwet. Wij stonnen met tiendúzzenden op ’n paar waaies tussen houtwâlen. Der waren ’n heel prot jonge boeren, frôly en jonge kines bij.

 ’n Graidboer, die’t meskien ontaigend worre most, had syn lând beskikber steld foor de groatste protestaksy fan boeren in Nederland. Aksylaider Jeroen van Maanen (NMV) presinteerde ’t protest. ’n Keur fan sprekers kwam ’t poadium op. Fansels de foorman fan Farmers Defence Force: Mark van den Oever. Maar ok mannen as Sjaak van de Tak fan de LTO, oud-politikus Henk Bleker, Bart Kemp en ferskillende ânderen kregen ‘t woord.

 En d’r waar ’n ploechy politisy die’t de plannen niks fon: Roelof Bisschop (SGP), Caroline van der Plas (BBB), Joost Eerdmans (JA21), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Edgar Mulder (PVV) en Gideon van Meijeren (FvD). In een woord saaien se allegaar: “nee”. Ni teugen de stikstofplannen.

 Ik waar in Stroe om meer helderhyd te krijen in ’t stikstofferhaal. Een ding worde mij fooral dúdlik: de ôfstand tussen stâd en platteland, polityk en boer is weer ’n stikky groater worren. De fraag is wat hier achterweg komt.