Nieuwbouw aan de Mathijs Beckstraat
Nieuwbouw aan de Mathijs Beckstraat Jelke de Jager

Woonbestemming Froubuurt

Algemeen

Atje Tadema

In Elsevier Weekblad van 7 mei jongstleden stond een interessant artikel. Wij citeren daaruit: “De goedkoopste plek om een huis te kopen was afgelopen jaar in Friesland, om precies te zijn in het dorp Vrouwenparochie in de gemeente Waadhoeke. Daar werd gemiddeld 1.310 euro per vierkante meter betaald.” Bildt.nu organiseerde op 24 februari een politiek café met een spannend lijsttrekkersdebat. Wat wil de bevolking van de gemeente Waadhoeke? “Woningen!” Atje Tadema stelde aan het eind van de avond een vraag aan de lijsttrekkers. “Waar blijven de woningen voor de kleine kernen, zoals Vrouwenparochie?” Ze kreeg niet meteen een duidelijk antwoord van de lijsttrekkers. Bildt.nu biedt Atje de gelegenheid haar vraag – met een toelichting – nogmaals te stellen. Het nieuwe college van B&W zal ongetwijfeld aandacht aan haar ‘hartenkreet’ besteden. Om de prijs hoeft het waarschijnlijk niet over te gaan.

In Vrouwenparochie is in 2022 gestart met de bebouwing van de laatste kavel in het bestemmingsplan ‘t Earste Môrn. Ook aan de  Attesweg, waar een drietal kavels ligt, is een woning gerealiseerd, een woning in aanbouw en een derde kavel is verkocht. Voor Froubuurt betekent dit, dat er geen vrije kavels meer zijn.

Het bestemmingsplan ‘t Eerste Môrn dateert uit eind jaren 90. In de gemeenteraad werd gedebatteerd over het, aan het Bildt toegewezen contingent en de verdeling over de dorpen. Ik herinner me nog de uitspraak van wethouder Folkert Schat: “At ‘t regent in Sint-Anne, dan druppelt ‘t in ‘e búttendorpen.” Froubuurt kreeg veertien kavels toebedeeld en moest daar vijftien jaar mee vooruit. Ook heeft er in die periode een kavelruil plaatsgevonden. De grond onder het afgebrande spoorhuis werd door de gemeente ‘aangehaald’. In ruil daarvoor kreeg Brouwer (Pré-Bo-Hûs) de grond aan de Attesweg in bezit. In de structuurvisie van de toenmalige gemeente het Bildt (2012) staan deze vier kavels (Attesweg en ‘t Eerste Môrn) destijds nog omschreven als voorraad.
Ook is er door de gemeente rond het jaar 2000 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van woningen binnen de dorpen. Destijds werd er geconcludeerd dat er binnen de kern van Vrouwenparochie meerdere panden waren die aan veroudering onderhevig waren. Ook Wonen Noordwest Friesland was bij dit onderzoek betrokken. Verkrotting lag om de hoek. We zien echter momenteel, dat deze woningen door particulieren ter hand zijn genomen en dit doet het straatbeeld opknappen. Ook Wonen Noordwest Friesland heeft een deel van haar oudere huurwoningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
De woningkrapte maakt dat er ook voor kleine kernen een bescheiden ‘bestemmingsplan-voorraad’ gerechtvaardigd is. Voor Vrouwenparochie is iedere nieuwe inwoner welkom. Of ze nu van binnen of van buiten Vrouwenparochie komen. Voor Dorpsbelang een schone taak om een werkgroep op dit thema te zetten. Joep Sprenger (lid Dorpsbelang) zal samen met Atje Tadema aan de slag gaan om dit thema onder de aandacht van de nieuwe raad en het college van B&W te brengen. Na de installatie van het nieuwe college zal verzocht worden om een verkennend gesprek. Binnen het coalitieakkoord staat woningbouw hoog in het vaandel. Dorpsbelang ziet dus vol vertrouwen uit naar de uitkomst.

Nieuwbouw aan de Attesweg