Kommissylid Brenda van der Zee op lokasy
Kommissylid Brenda van der Zee op lokasy Bauky Luinstra

Met WHBD en ‘n Golf fan Onrust’ op na 2022

Algemeen

In 2022 sil op 30 juny ant en met 4 july op ’n prachtig plak ’t lokasytheater ‘de Golf fan Onrust’ opfoerd worre, ’n deur Simy Sevenster romantiseerd ferhaal. Ans as in 2018, doet wij as Westhoekbúttendyks na bútten kwammen sille wij nou de naam Westhoek Binnendyks brúkke, in ’t kort WHBD2022.                                                                                                                                                                        

De unike lokasy foor ‘t stik lait achter mesinefebryk Meijer, rôndom de fiver. ’t Opene lândskap achter’dyk wort een met ’t dekôr fan ’t stik en doe en nou gaan hierbij innander over. ‘t Stik begint flakbij de foormalige herberg, destiids oprichtingsplak fan ‘Broedertrouw’. Ans as in de geskidenisboeken fermeld staat is dut de herberg fan Jentsy Schulp, der’t Broedertrou begonnen is. Destiids útsocht en útfonnen onder de besielende laiding fan Douwe Zwart en de argiven fan gemeente ’t Bildt. 

Ok speult ’t Loa in Westhoek ’n belangrike rôl, ferhaal en geskidenis fan de Ouwe-Dyk worre in dut stik prachtig metnander ferweven. 

Wij hewwe Rense Rotsma beraid fonnen om de regy op him te nimmen. Rotsma is ’n beflogen en kreatyf theatermaker, die’t syn sporen binnen de theaterwereld al meer dan ferdiend het. 

In de Golf fan Onrust gaan wij met jim werom na de striid tussen erbaaiers, met achter hur de sterke frôly en an de ândere kant de boeren. Orizinele lietteksten en melodieën sorge foor ontroering en wêrmte. Want as teugenhanger fan de aarmoede waar d’r fansels ok tiid foor feest en plezier.

Op 1 novimber hewwe wij in de lekker wêrme kantine fan de Meijerfebryk ôns înformasy-aven houwen, met ’n geweldige opkomst fan soa’n 50 mânly/ frôly. Bij de koffy waar d’r foor elk ’n stikky oranjekoek, sponserd deur bakker Struiksma. Rense Rotsma nam ôns in gedachten met en maakte elkeneen enthoesjast foor dut prachtige projekt.

Foor ôns stik soeke wij nag mânly, figuranten, goudene hannen en intresseerden om metnander dut lokasytheater’ de Golf fan Onrust’ te realiseren. 

Dat ‘t ’n geweldig mooi Bildts stik worre sil, der binne wij fan overtúgd.                                                                                                                                 

De foorberaidings hierfoor binne al in folle gang. 

Kommissy WHBD 2022